නම: Ma*** | වයස: 25
ගැටළුව

Doctor postinor 2 upath palana beheth eka godak pavichchi karapu kenekta pahu kaleka daruwek lebime hekiyawak tiyenawa da

පිළිතුර


මෙය දිගුකාලීනව භාවිතා කිරීමට සුදුසු උපත් පාලන ක්‍රමයක් නොවෙයි. නමුත් ඒ නිසා පසුකාලීනව දරුඵල අහිමි වෙන්නෙ නැහැ. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)