නම: Sa*** | වයස: 30
ගැටළුව

Dr. Man masa 6 diyaniyakage mawaki. Masa 4 edan , Mage right nipple eke ethulen kuda gediyak etha. Eya dan tikak loku wela. Wisappuwak wage etha. Man beheth gaththa . Eth suwa netha.

පිළිතුර


පරීක්ෂාවකින් තොරව මෙයට නිවැරදි පිළිතුරක් දීම අපහසුයි. ශල්‍ය වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)