නම: wa*** | වයස: 29
ගැටළුව

dr.mama deweni babata cessarean kale 4 th June.ethakota palaweniyata aurudu 1.5 mage cessarean wound1 meda 1.5cm pamana thama hawela neha.ussala baluwahama rathumas penawa.mama fagyll cefuroxime antibiotics2 thama gannawa.meka complicated thatwayakda doctor

පිළිතුර


පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව මෙයට නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා දීම අපහසුයි. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)