නම: Ma*** | වයස: 27
ගැටළුව

doctor sansargaye yeduna dawasata passe dawase bade kekkuma,sudu patata watura wge yema,egata pana neti kama,mewa wenne pregnant welanmda.

පිළිතුර


නැහැ. ගර්භණී දැයි දැන ගන්න ගැබ් ගත් දින සිට දින 14කට පමණ පසු මුත්‍රා පරීක්ෂා කර බැලිය හැකියි.


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)