නම: ma*** | වයස: 26
ගැටළුව

dr bada kora wimak nisa gabsawak wenna puluwamda?

පිළිතුර


බැහැ. නමුත් උදරයේ වේදනාව ගබ්සාවක ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්.

Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)