නම: Ch*** | වයස: 21
ගැටළුව

Dr, Mta saamanyen niyamitha welawata period hadenawa. Me maase 22 tmai hadenna date thibune. Thaama hadune ne. Pregnancy strip ekk check kra eaka negative. Blood ekk check krla dangnna pluwnda mta result positive da kyla?

පිළිතුර


ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් මුත්‍රා පරීක්ෂණය පොසිටිව් වෙන්න කලින් රුධිර පරීක්ෂාවකි ගර්භණීදැයි දැන ගන්න පුළුවන්. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)