නම: A.*** | වයස: 24
ගැටළුව

Dr. Mage menses regular nehe. Maasa 3k wagee eka digata hedenw. Aaye maaasa 3k vithr nehe. Moone rooma wewenw bella pradeshyath ethuwa. Kopmana prathikaara klath hri giye ne. Maansikwa loku apahasuthwayakin inne. Prathikaaryk kiynn.. meeka hodtm suwa krnn puluwand? menses hedunath eeka dawask 3k vitr tiyi eeth bleeding adui.. Mage BMI normal.. bara saamanayi..kalin treatments wlata dunne hormone tablets.. eeka beewain passe hedenw aaye nethuw ynw.

පිළිතුර


PCOS රෝග තත්වය නිසා මෙසේ වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගෙන සුදුසු ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)