නම: දු*** | වයස: 31
ගැටළුව

ඩොක්ටර්, මම 2019.06.23. දින වන විට වයස මාස 7ක පුතෙක් (පලවෙනි බබා) ඉන්න අම්මා කෙනෙක් (අවු. 31). Normal delivery කරන්න admit උනත් labor room දැම්මට පස්සේ pressure ඇවිත් නිසා C-sec කරලා බබා ගත්තේ. සීසර් එක කලේ 2018 නොවැම්බර් 23. සංකූලතා මුකුත් නැහැ. ඩොක්ටර් මගේ ප්‍රශ්ණය; පුතාට අවුරුද්ද සම්පූර්ණ වෙද්දී දෙවනි දරුවෙක් ගැන හිතුවට කමක්නැද්ද?/ pregnant උනාට කමක් නැද්ද?

පිළිතුර


ඔව්. සිසේරියන් සැත්කමකට වසරකට පසු නැවත ගැබ් ගැනීමට ගැටළුවක් නැහැ.


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)