නම: pu*** | වයස: 30
ගැටළුව

mata adata mensas novee dina 4k apahasutha thiyenawa strip 1 negative mata daruwek labennada kiyala denaganne kohomada

පිළිතුර


සතියකින් පමණ නැවත මුත්‍රා පරීක්ෂණය සිදුකර බලන්න. ඊට කලින් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව රුධිර පරීක්ෂණයක් සිදුකල බැලිය හැකියි.


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)