නම: මධ*** | වයස: 35
ගැටළුව

වෛද්‍ය තුමනි, මම ඒක දරු මවක් අවුරුදු 5 වන දරුවෙක් සිටි. මා තවත් දරුවෙක් බලාපොරොත්තු වන නමුත් day 12 scan එකෙන් ඩිම්බ මෝරා නැති බව වෛද්‍යවරයා කිව්වා. Fibroid නෑ කියලත් කිව්වා. මා ගතයුතු ඖෂධ වර්ග මොනවාද. September මාසය වනවිට වයස අවුරුදු 35 වෙනව.35න් පසු දරුවෙක් හදන්න අමාරුයි ද විටමින් ඌනතාව නිසාත් එහෙම වෙනවද. ගත යුතු ආහාර වර්ග මොනවාද

පිළිතුර


ඔබේ වෛද්‍ය වරයා නිර්දේශ කරන පරිදි ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. මෙම සේවාව මගින් ඖෂධ නියම කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ෆෝලික් අම්ලයට අමතරව වෙනත් විටමින් වර්ග ගැනීම අවශ්‍ය නැහැ.

Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)