නම: CH*** | වයස: 35
ගැටළුව

DR mama mery karala vasara 9 k venava mata avrudu 7 ka duvek innava eya lebune siserian setkamakin den vasara 2ka pamana sita mata osap une ne mama behet gatta e behet valata mata may 1 venida poddak vitara osap una itapasu doctor mata davas 3k bonna behet dunna eka bila scan ekkats enna kiva scan kala ejidi mata kive dimba moranne netilu me sadaha venat prtikarayak tibeda mata aya babek hadanna befriveida mesadaha mama kumak kala utuda

පිළිතුර


මෙයට වෙනත් ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. වෛද්‍ය වරයෙක් හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)