නම: Ra*** | වයස: 29
ගැටළුව

Doctr mn dan pregnant..mata antimata periods une may 21.pasuwa mn MOH eke register kale june 24 wenida...mage miss card 1e liyala tiyanawa e weddi mata 7 weeks wenawa kiyala...june 24 wenakota mata 7 weeks wenawada..eya calculate kara tibenawa harida...

පිළිතුර


සති ගණන ගණනය කරන්නේ අවසාන වරට  ඔසප් වීම සිදුවූ දින සිටයි. මෙම ගණනය කිරීමේ වරදක් තිබෙනවා 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)