නම: Ma*** | වයස: 26
ගැටළුව

වෛද්‍ය තුමනි .කන්‍යා පටලය කැඩුනොත් නැවත හදන්න පුලුවන්ද?පුලුවන්නමි කොහෙද?

පිළිතුර


මෙවැනි සැත්කම් තිබෙන නමුත් එය අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊට වැයවෙන මුදල ආයතනය අනුව වෙනස් විය හැකියි. කන්‍යා පටලය ගැන වැඩි විස්තර පහත ලිපියේ දැක්වෙනව. 

https://www.vog.lk/182-hymen-virginity.php


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)