නම: Ni*** | වයස: 35
ගැටළුව

මගේ ඩිම්බකෝශ ආශීත ගෙඩී පැවතීම නිසා පරීක්ෂණයකින් පසුව එම ගෙඩී නිසා ඩිම්බකෝශයකට හානී වී ඇති පවසා මගේ සම්පුර්ණ ඩිම්බකෝශයක් සැත්කමක් මගින් ඉවත් කරන ලදි.මා අවිවාහක වන අතර එම හේතුව නිසා මට දරුවන් පිලිසිද ගැනීමට හැකියාවක් නැතිද යන්න දැන්ගැනිමට අවශ්‍යයි ..ස්තුතියි ..

පිළිතුර


අනිත් ඩිම්බ කෝෂය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියා කරයිනම් දරු පිළිසිඳ ගැනීමට බාධාවක් වෙන්නෙ නැහැ 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)