නම: Ma*** | වයස: 25
ගැටළුව

Mata diyawediya rogi thathwaya thiyenawa doctor. Beheth denne nea kemen control karanawa. Daruwek laba genimata maa sudanam viya yuththe kohomada

පිළිතුර


රුධිර සීනි මට්ටම හොඳින් පාලනය වී ඇතිදැයි පරීක්ෂණයක් මගින් දැන ගන්න පුළුවන්. එය සාමාන්‍ය නම් දරු පිළිසිඳ ගැනීමට උත්සාහ කරන්න‍

ඔබ මෙම කාලය තුල දිනපතා ෆෝලික් ඇසිඩ් මිලි ග්‍රෑම් 5 ක් ලබා ගැනීම සුදුසුයි


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)