නම: හන***� | වයස: 27
ගැටළුව

මම සති 27ක ගර්භනී කාන්තාවකි.උදේ අවදි වන විට යෝනි ස්‍රාව කිරි පාටින් වතුර වගෙ පිට වෙයි දවස පුරා නැත.මෙය සාමාන්‍යයද?

පිළිතුර


නිවැරදි රෝග විනිශ්චයක් දීමට මෙම තොරතුරු ප්‍රමානවත් නොවේ. කෙසේවෙතත් මෙය කැන්ඩිඩා නැමති දිලීර ආසාදනය නිසා ඇතිවන තත්වයක් විය හැකියි. ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පෙර වෛද්‍යවරයෙකු හමුවී පරීක්ෂාකරවා ගන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)