නම: Nn*** | වයස: 23
ගැටළුව

Mai mage gf ekata innawa but yoni sansargaye yedila nehe Kalawa sansargayedi gab gnimata ida tibeda

පිළිතුර


ගැබ් ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නෙ කිසියම් ආකාරයකින් ශුක්‍රාණු යෝනි මාර්ගය හරහා ඇතුළු වීමයි. එයට ලිංගික එක්වීම අනිවාර්ය නැහැ. ඔබේ ලිංගික හැසිරීමේදී එලෙස ශුක්‍රාණු ඇතුළුවීමට අවකාශයක් ඇතිනම් ඉන් ගැබ් ගැනීමට අවදානමක් තිබෙනව. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)