නම: As*** | වයස: 25
ගැටළුව

dr.mn janawari 15 mensas una janawari 29 lingikawa ekathu una.february walata tawama mensas une na mn pregnant weeme hakiyawak tyenwda mge bade wedanawa tiyenwa

පිළිතුර


ඔව්. ඔබේ ඔසප් වීම ප්‍රමාදවී ඇති නිසා මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් සිදු කර ගැබ් ගෙන ඇතිදැයි දැන ගන්න පුළුවන්.  

මේ ගැන වැඩි විස්තර පහත ලිපියේ දැක්වෙනව. 

https://www.vog.lk/113-pregnancy-test.php


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)