නම: Sh*** | වයස: 22
ගැටළුව

dr man swayan windanaye yedenawa, dr ehamakarana eken kanyapatalaya ereida, mama yoni margayata kisima deyak athul karan ne, eth swayan windanaya karala ewara una yoni margaya ridenawa, yoniyen amuthu drawayak pita wenawa, eta passe kisima lingika ashawak ne

පිළිතුර


කන්‍යා පටලය සහ කන්‍යාභාවය පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත ලිපියේ දැක්වෙනව.

https://www.vog.lk/182-hymen-virginity.php


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)