නම: Di*** | වයස: 28
ගැටළුව

මං එක් දරු මවක් 'අ-වු 4 ජඩල් කරල් උපත් පාලන ක්‍රමය කරා.දැනට මාස තුනකට කලින් කරල ඉවත් කලෙ.. මගෙ සරු කාලය මට දැනගත හැකිද ,ගියමාසෙ 27 මෙන්ස්ස් උනා මෙමාසෙත් 27 උනා.මන් මෙ මාසෙ ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියන් හිට්යෙ ඒත් අද මෙන්සස් උනා

පිළිතුර


ඔබට පිළිවෙලට ඔසප් වීම සිදුවන නිසා පහත පිටුවේ නියමිත දින ඇතුලත් කර සරුකාලය සොයා ගන්න පුළුවන්. 

සරු කාලය දැන ගන්න


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)