නම: Sh*** | වයස: 24
ගැටළුව

දැනට මාස 2කට පමණ පෙර සිට මට 2 වරක් ඔසප් වීම සිදුවේ.මෙය රෝගී තත්වයක් ද? රෝගී තත්වයක් නොවේ නම් එසේ සිදු වන්නේ ඇයි?

පිළිතුර


බොහෝවිට මෙය ගැටළුවක් නොවෙයි. නමුත් සමහරවිට මෙය රෝග තත්වයක් නිසාද විය හැකි බැවින් වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී උපදෙස් ලබා ගැනීම සුදුසුයි.

Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)