නම: ru*** | වයස: 18
ගැටළුව

doctor, මට මෙන්සස් අවුරුදදක් පමන කාලයක් තිස්සෙ මාස 2 ක් හෝ 3 කට වාරයක් හැදුනේ . ඒත් දැන් දින 20ක් තිස්සෙ මට මෙන්සස් වෙනව නතර වෙන්නෙ නෑ . වෙනදට නම් මෙන්සස් වෙද්දි කොන්ඩෙ අමරු බඩේ අමාරු ඇග පන නැති ගතිය තිබ්බ එත් මේ පාර එහෙම කිසි අමාරුවක් නෑ . ඇයි එහෙම වෙන්නෙ මෙකට මොකදද් කල හැකි .මෙය බයානක තත්වයක්ද

පිළිතුර


මෙයට හේතුව පරීක්ෂාවකින් තොරව පැවසීම අපහසුයි. දිගටම මේ තත්වය පවතීනම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)