නම: දු*** | වයස: 23
ගැටළුව

උපත් පාලන පෙති බීලත් ගැබ් ගැනීමක් සිදු වීමට පුලුවන්ද

පිළිතුර


පුළුවන්. ඕනෑම උපත් පාලන ක්‍රමයක් අසාර්තක වෙන්න සුළු අවදානමක් තිබෙනව. නමුත උපත් පාලන පෙති නිවැරදිව භාවිතා කරන විට ගැබ් ගැනීමට ඇති සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම අඩුයි.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)