නම: Ay*** | වයස: 33
ගැටළුව

Femilion tablet ekata daruwan labeema late wenawada?

පිළිතුර


උපත් පාලන පෙති වර්ග ලබා ගන්නා කාලය තුල දරු පිළිසිඳ ගැනීම වැලකෙන අතර එය නතර කල පසු ඊලඟ මාසයේ සිටම නැවත දරු පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදුවිය හැකියි. උපත් පාලන පෙති නිසා මදසරු බව ඇති වෙන්නෙ නැහැ. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)