නම: Dh*** | වයස: 19
ගැටළුව

කන්‍යා පටලය බිදීයාම වූවිට රුදිරය අනිවාරයෙන් පිටවේද? කන්‍යා පටලය බිදුනු පසුඑය දැනගන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර


නැහැ. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත ලිපියෙන් කියවන්න.

https://www.vog.lk/182-hymen-virginity.php


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)