නම: Di*** | වයස: 26
ගැටළුව

Doctor ,babala hadann kalin folic acid bonna onada.

පිළිතුර


ඔව්. දරු පිළිසිඳ ගැනීම අපේක්ෂා කරන කාලයේ සිට ගර්භණී කාලය දක්වා ෆෝලික් අම්ලය ගැනීම අවශ්‍යයි. එමගින් දරුවාගේ මොලය සහ සුසුම්නාව ආශ්‍රිතව ඇතිවිය ඇති අසාමාන්‍ය තත්වයන් වලක්වා ගන්න පුළුවන්. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)