නම: An*** | වයස: 22
ගැටළුව

Mana postino 2 tablet eka maseta dewathawak withara gannawa. Ese ganeema sirurata ahithakarada?

පිළිතුර


එය එතරම් සුදුසු නැහැ. එහි සාර්ථකතවය 80%ක් පමණ. ඒ කියන්නෙ 20%කට Postinor 2 ගත් පසුවත් ගැබ් ගැනීමේ අවදානමක් තිබෙනව. අනික් ඕනෑම පවුල් සැළසුම් ක්‍රමයක් මීට වඩා විශ්වාසදායකයි. Postinor 2 පෙත්තක සාමන්‍ය පවුල් සැලසුම් පෙත්තක (Mithuri) අඩංගු ප්‍රමානය මෙන් පස් ගුනයක් levonorgestrel කියන ඖෂධය තිබෙනව. එම නිසා අතුරු ආබාධත් වැඩියි. ඉක්මනින් වෛද්‍ය වරයෙක් හමුවී ඔබට සුදුසු උපත් පාලන ක්‍රමයක් පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගන්න

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)