නම: ra*** | වයස: 30
ගැටළුව

Diabetic thiyana kanthawakata mandasaru weeme hakiyawa wadida?

පිළිතුර


ඔව්. නමුත් නිසි ප්‍රතිකාර ගෙන සාර්ථකව දියවැඩියාව පාලනය කිරීමෙන් මෙය වලකවාගත හැකියි. රුධිරයේ සීනි මට්ටම හොඳින් පාලනය කර තබා ගන්න. ඊට අමතරව දියවැඩියාව නිසා ඇතිවන සංකූලතා ගැන සැලකිලිමත්වී ඒවා අවම කරගැනීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකියි.

Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)