නම : mage spe ....
වයස : 27

ගැටලුව :
sperm count aka wedikaragana /quality wedikaraganna beheth thiyanawada a monawada


පිළිතුර :
මේ සඳහා මිල අධික විටමින සහ supplements වර්ග භාවිතා කරන නමුත් ඒවායින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නෙ නැහැ. ඊට වඩා IUI වැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට යෙමු වීම සුදුසුයි.

Answered By

Dr. Chaminda Mathota VOG FHB Colombo

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට

MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)