නම: Nu*** | වයස: 30
ගැටළුව

Letove 2.5mg tablet aka denne dimba morannada Dr.

පිළිතුර


ඔව්. මෙම ඖෂධය වෛද්‍ය වරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)