නම: Gi*** | වයස: 24
ගැටළුව

ගර්භාෂය ඉවත් කිරිම සදහා යන සැත්කම් සදහා කොපමන මුදලක් වැය වෙනවාද private hospital වලදි??

පිළිතුර


මෙම සැත්කමට වැය වන මුදල සැත්කම සිදු කරන ආකාරය (ලැපරොස්කොපි සැත්කම/ විවෘත සැත්කම/ යෝනි මාර්ගය තුලින් සිදුකරන සැත්කම), සැත්කම සිදු කරන රෝහල සහ සැත්කම සිදු කරන වෛද්‍ය වරයා අනුව විශාල ලෙස වෙනස් වෙනව. ඔබේ වෛද්‍ය වරයාගෙන් හෝ රෝහලෙන් විමසා මේ ගැන තොරතුරු දැන ගන්න පුළුවන්. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)