නම: Ar*** | වයස: 29
ගැටළුව

ඩොක්ටර් මගේ ගර්භාෂයේ ජල ගෙඩියක් කියල primolut 5mg බෙහෙත නියම කරා. මෙම බෙහෙත ඒකට සුදුසුයි ද?

පිළිතුර


ගර්භාෂයේ වතුර ගෙඩි ඇතිවෙන්නෙ නැහැ. ඔබ අදහස් කරන්නෙ වෙනත් රෝග තත්වයක් විය යුතුයි. වෛද්‍ය වරයා නියම කර ඇති පරිදි ඖෂධ භාවිතා කරන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)