නම: Su*** | වයස: 28
ගැටළුව

Dr..man badala awrudu 3.i..man babala balaporothu wen innawa. Et tama preti palayak na.laparas coppy ekat kara eke prasnaya na ki...i.u.i eka karamu ki dr kiyanawa...dr mage e kramaya kotaram durata success da...

පිළිතුර


කිසිම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් 100%ක් සාර්ථක නැහැ. IUI එක වරකදී සාර්ථක වීමට ඇති හැකියාව 15%ක් පමණ වෙනව. මේ ගැන වැඩි විස්තර පහත ලිපියෙන් කියවන්න පුළුවන්.

https://www.vog.lk/751-iui.php


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)