නම: Am*** | වයස: 38
ගැටළුව

ගැබිනි මවක් සති 4 දින 6 කදි කරන ලද beta hcg පරීක්ෂණ යේදි, 3798 hcg අගයක් ලැබීම හොදද? මීට පෙර මාගේ ගැබ් ගැනීමේදී sac එක පමනක් හට ගත්තා. ඒ නිසා මෙවරත් හිතේ බයෙන් සිටින්නේ.

පිළිතුර


මෙම අගයෙන් පමණක් දරු ගැබ ගැන අනාවැකි පල කරන්න අමාරුයි. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)