නම: Ma*** | වයස: 21
ගැටළුව

ඩොක්ටර් මම ඔහු සමග සැප්තැම්බර් 26 එකතු උනා ඔක්තෝබර් 13 period උනා ආයෙ නොවෙම්බර් 26 වෙනකන් ඔසප් වීම සිදු උනේ නැ එය ගැබ් ගැනිමක්ද

පිළිතුර


ඔසප් වීම ප්‍රමාද වී ඇති නම් මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් සිදු කර ඔබ ගැබ් ගෙන ඇතිදැයි දැන ගන්න පුළුවන්. 

ගැබ්ගෙන ඇති දැයි සැකහැර දැන ගන්නේ මෙහෙමයි (Pregnancy test)


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)