නම: C*** | වයස: 27
ගැටළුව

Dr.daru pilisida ganimak sidu wee athdai saru kalaya awasan wee kopamana kalayakin dana gatha hakida ?ikman pilithurak balaporoththu wemi.isthuthie

පිළිතුර


සති දෙකකට පමණ පසුව ඔබට ඔසප් වීම ප්‍රමාදවී ඇති නම් මුත්‍රා පරීක්ෂා කර දැන ගත හැකියි. ඊට දින කිහිපයකට පෙර රුධිර පරීක්ෂණයක් මගින් දැන ගන්න පුළුවන්.


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)