නම: Di*** | වයස: 28
ගැටළුව

Dr.man loop 1k daala inne, maasa 2n period une na. Loop dala thiyeddi pregnant wenna puluwanda?

පිළිතුර


පුළුවන්. ඒ ගැන සැකයක් ඇති නම් මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් සිදු කර බලන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)