නම: Ra*** | වයස: 30
ගැටළුව

Sathi thunakin ගර්බාශයේ ස්කෑන් පරික්ෂයකින් ගර්බනී ද නැතිද දැනගත හැකිද.

පිළිතුර


බැහැ. මුලින්ම ගර්භණී බව දැන ගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ රුධිරයේ HCG හෝමෝන මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමෙන්. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)