නම: Di*** | වයස: 20
ගැටළුව

Doctor cousin marriage ekakadi e kiuve mata mge ammage nivunsahodarage putha e kive mge massina ekka affair ekk tiyanav.mage ammai thaththaith nanai massinai.habai thalassemia test ekedinm mamavat eyavt roga wahaka newei.ehem unot mata eyava marry karanna kohomath barid.

පිළිතුර


මෙවැනි විවාහයන් නිර්දේශ නොකරන්නෙ කලාතුරකින් පරපුරේ සැඟවී පවතින ජානමය රෝග තත්වයක් දරුවන්ට ඇතිවීමට අවදානමක් තිබෙන නිසයි. එවැනි රෝග තත්වන් සියල්ලම කලින් පරීක්ෂා කර හඳුනා ගන්න බැහැ. නමුත් එවැනි තත්වයක් ඇතිවීමට තිබෙන අවදානම ඉතා අඩු නිසා එම අවදානම ගෙන ඔබට විවාහ වෙන්න පුළුවන්. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)