නම: Ka*** | වයස: 19
ගැටළුව

උපත් පාලන පෙති ලබාගන්නා කෙනෙක්ට සරැ කාලයක් තිබේද

පිළිතුර


නැහැ. උපත් පාලන පෙති නිවැරදිව ලබා ගන්නා විට ඩිම්බ පිටවීමක් සිදු වෙන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා ගැබ් ගැනීමක් ඇති වෙන්නෙ නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)