නම: Ka*** | වයස: 19
ගැටළුව

dr mage mensas piliwelata wenne nthi nisa daine 35 tablet eka dunna..eka mama auruddak witara pawichchi karanwa..eka upath palana pethi wargayak nisa mge wayasath ekka eya pawichchi kirima sudusuda dr..

පිළිතුර


ඉන් ඉදිරියේදී දරු පිළිසිඳ ගැනීමට බාධාවක් වෙන්නෙ නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)