නම: Us*** | වයස: 24
ගැටළුව

ඩොක්ටර් ගිය මාසේ ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ මට 23 periods හැදුනා මට periods ඉවර උනේ 28 ඊට පහුවෙනිදා එ කියන්නේ 29 මන් ලිංගිකව එකතු උනා.නමුත් මට ආයේ හැදෙන්න ඕනේ periods මේ මාසේ ඒ කියන්නේ නොවෙම්බර් 23නමුත් මට තා period උනේ නෑ නමුත් වෙනදාට මට හැදෙන්න එද්දී ගොඩක් අමාරු වෙනවා නමුත් මේ පාර ඒ එක ලක්ෂණයක්වත් නෑ මන් ගැබ්ගෙනද

පිළිතුර


ඔබේ ඔසප් වීම ප්‍රමාද වී ඇති නිසා ගැබ් ගෙන ඇතිදැයි දැන ගැනීමට ඔබට දැන් මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් සිදු කල හැකියි. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)