නම: Su*** | වයස: 27
ගැටළුව

Doctor mata mensus nisi akarawa wenne.beheth ganna giyapuwahama marry karama hari yai kiwwa.ahema wenna puluwanda

පිළිතුර


නැහැ. ඔසප් වීම අක්‍රමවත් වීමට විවාහය හෝ ලිංගික එක්වීම බලපාන්නෙ නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)