නම: Th*** | වයස: 28
ගැටළුව

Doctor man Rataka inne badala aurudu dekay tama lamai na Check karama eka tube eke podi block ekak tywna kiwwa Husbund geth count eka aduy man mokdda kara uththte

පිළිතුර


ඔබට මේ සඳහා ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය විය හැකියි. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)