නම: Ni*** | වයස: 24
ගැටළුව

mama sathi 13ka garbani mawak..namuth vydayathumani mata salakiya yauth pramanaye kusak thawa na..eya samanya deyak da??

පිළිතුර


මෙය සාමාන්‍ය තත්වයක්. ස්කෑන් පරීක්ෂණයේදී දරු ගැබ සාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වී ඇති නම් ගැටළුවක් නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)