නම: Fe*** | වයස: 23
ගැටළුව

Heart rate 171 bpm normal da babage?

පිළිතුර


මෙය දරු ගැබේ සති ගණන අනුව වෙනස් වෙනව. වැඩි දුර පරීක්ෂා කර බැලීමට CTG පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වෙනව. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)