නම: wi*** | වයස: 24
ගැටළුව

ඩොක්ටර් මගේ බබට සති 24යි එයාගෙ බර 530g ඩොක්ටර් මගෙ බබගෙ සති ගානට බර අඩුයිද? ඒ සදහා මන් කුමක් කරන්න ඕනිද?එහෙම බර අඩුවෙන එක ගැටලුවක් ද? ඒ ස්තියේදී මගෙ බර62ක් තිබුනා. බර 4kg කින් වැඩිවෙලාත් එහම බබගෙ බර අඩුවෙන්න හේතුව මොකක්ද?

පිළිතුර


බර අඩු වෙන්න කිසියම් අසාමාන්‍ය තත්වයක් තිබේදැයි සොයා බැලීම වැදගත්. ඒ සඳහා ස්කෑන් පරීක්ෂාවකට යොමු වෙන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)