නම: Ka*** | වයස: 22
ගැටළුව

ගැබ් ගත් අවස්ථාවක් හැරුනු විට, hcg හෝමෝනය ස්‍රාවය වන අවස්ථා තිබේද?

පිළිතුර


ඔව්. කලාතුරකින් HCG හෝමෝනය ඩිම්බ කෝෂවලින් ඇතිවෙන ගෙඩියකින් ස්‍රාවය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි තත්වයන් ඉතාම විරලයි. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)