නම: Sa*** | වයස: 21
ගැටළුව

පිරිමියෙකුගෙ ශුක්‍රාණු නිරෝගිදැයි දැන ගන්නෙ කොහොමද ඩොක්ටර්?

පිළිතුර


රසායානාගරයකින් ශුක්‍රාණු පරීක්ෂණයක් සිදු කර මේ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත ලිපියෙන් කියවන්න. 

https://www.vog.lk/940-seminal-fluid-analysis.php


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)