නම : Gayani ....
වයස : 27

ගැටලුව :
Mama pregnant wela sathi 28 wenawa. Mage haemoglobin agaya 8. 91 eya prsnayakda?


පිළිතුර :
ඔව්. මෙම ප්‍රමාණය අඩුයි. මෙයට හේතුව සොයා බලන්න තවත් පරීක්ෂණ අවශ්‍යයි. මෙයට හේතුව යකඩ ඌනතවය නම් යකඩ පෙති ගැනීමෙන් හිමෝග්ලොබින් අගය වැඩිකර ගත හැකියි. ඒ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම වැදගත්. ඔබේ සායනයේ වෛද්‍ය වරයාට මෙම වාර්තාව ඉක්මනින් පෙන්වන්න.

Answered By

Dr. Chaminda Mathota VOG FHB Colombo

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට

MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)